Definicje

AHOST.pl: Paweł Michalski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AHOST Paweł Michalski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7392179723, nr REGON 280588878, 10-696 Olsztyn, ul. Bolka i Lolka 44.

Odpowiedzialność

Informacje zaprezentowane w serwisach AHOST.pl są dostarczone w zastanej przez użytkownika formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź dorozumianych. AHOST.pl dołożył wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. W żadnym przypadku AHOST.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie czy pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu. AHOST.pl nie odpowiada także za informacje czy treści i pliki w serwisach firm trzecich (na które nie ma wpływu), do których odnośniki mogą się znajdować w niniejszym serwisie.

Informacje o produktach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte w serwisach internetowych AHOST.pl opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie ich publikacji. AHOST.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. AHOST.pl zastrzega jednak, iż nie jest zobowiązany do aktualizowania zawartości niniejszego serwisu, jak również zamieszczonych w nim informacji, które dotyczą przyszłości i nie przyjmuje z tego tytułu żadnej odpowiedzialności prawnej. AHOST.pl nie odpowiada także za błędy typograficzne w niniejszym serwisie.

Znaki towarowe

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisach AHOST.pl stanowią znaki towarowe ich właścicieli i mogą być zastrzeżone, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

Zmiany warunków

AHOST.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji informacji przedstawionych w serwisach AHOST.pl w dowolnym momencie, poprzez aktualizacje zawartości serwisu. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. Zachęcamy do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.